N

 

Neuropathische pijn:

1.  Antidepressiva:

a.  Amitriptyline: start 10-25 mg voor de nacht, verhogen tot max. 100 mg

b.  Nortryptyline: (idem)

2.  Anti epileptica:

a.  Gabapentine (neurontin): start 1 dd 300mg, ophogen tot 3 dd 300 mg, max 3 dd 1200 mg (1e dag 1dd, 2e dag 2dd, 3e dagá 3dd)

b.  Carbamazepine: start 2dd 100 mgá ->á 3dd 400 mg

c.  Clonazepam: start 0,5 mg voor de nacht -> 3dd 0,5 mg of 1 mg

3.  Opo´den:

a.  Methadon: start 3 dd 5mg -> individueel titreren